Visie

I. Fundamentele uitgangspunten

Openheid

Onze school staat ten dienst van de gemeenschap en staat open voor alle leerplichtige kinderen (van het basisonderwijs), ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, geslacht of nationaliteit.

Verscheidenheid

Onze school vertrekt vanuit een positieve erkenning van de verscheidenheid en wil waarden en overtuigingen, die in de gemeenschap leven, onbevooroordeeld met elkaar confronteren. Wij zien dit als een verrijking voor de gehele schoolbevolking.

Democratisch

Onze school is het product van de fundamenteel democratische overtuiging, dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij in de gemeenschap naast elkaar kunnen bestaan. Dat betekent dat ernaar wordt gestreefd om in vrede samen te leven en naar elkaar te luisteren.

Socialisatie

Onze school leert kinderen samenleven met anderen en voedt hen op met het doel als volwaardige leden te laten deel hebben aan een democratische en pluralistische samenleving. Samenleven is wat je ook op school komt leren door veelvuldige contacten met anderen.

Emancipatie

Onze school kiest voor emancipatorisch onderwijs door alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen te bieden overeenkomstig hun mogelijkheden. Zij wakkert zelfredzaamheid aan door leerlingen mondig en weerbaar te maken.

Totale persoon

Onze school erkent het belang van onderwijs en opvoeding. Zij streeft een harmonische persoonlijkheidsvorming na en hecht evenveel waarde aan kennisverwerving als aan attitudevorming.

Gelijke kansen

Onze school treedt compenserend op voor kansarme leerlingen door bewust te proberen de gevolgen van een ongelijke sociale positie om te buigen. Er wordt extra-aandacht besteed aan kinderen met (leer-)moeilijkheden. Dit houdt ondermeer in dat onze school in principe toegankelijk is voor kinderen met een specifieke handicap voor zover terzake deskundigen de opportuniteit hiervan onderschrijven.

Medemens

Onze school voedt op tot respect voor de eigenheid van elke mens. Zij stelt dat de eigen vrijheid niet kan leiden tot de aantasting van de vrijheid van de medemens. Zij stelt dat een gezonde leefomgeving het onvervreemdbare goed is van elkeen.

Europees

Onze school brengt de leerlingen de gedachte bij van het Europese burgerschap en vraagt aandacht voor het mondiale gebeuren en het multiculturele gemeenschapsleven.

Mensenrechten

Onze school draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind, neemt er de verdediging van op. Zij wijst vooroordelen, discriminatie en indoctrinatie van de hand.

 

II. Visie op basisonderwijs

In de uitgangspunten bij de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het basisonderwijs gaan we uit van een aantal fundamentele elementen in de ontwikkeling van kinderen. Deze elementen situeren zich in drie velden, namelijk:

1. Het veld van de basiskenmerken die de kern vormen:

 • het beschikken over een positief zelfbeeld;
 • gemotiveerd zijn;
 • zelf initiatief nemen.

2. Het veld van de algemene ontwikkeling dat doelen omvat van meer algemene aard. Deze doelen zijn zowel in leergebieden als in leergebiedoverschrijdende thema’s impliciet of expliciet terug te vinden, namelijk:

 • kunnen communiceren en samenwerken;
 • zelfstandigheid aan de dag leggen;
 • creatief en probleemoplossend omgaan met de omringende wereld;
 • zelfgestuurd leren.

 

3. Het veld van de specifieke ontwikkeling dat doelen omvat waarvan men de inhouden kan ordenen volgens leergebieden die in het onderwijs meer  specifiek aan de orde zijn:

 • lichamelijke opvoeding;
 • muzische vorming;
 • taal;  (Nederlands, Frans …)
 • wereldoriëntatie;
 • wiskunde.

Deze drie ontwikkelingsvelden zijn geënt op “de wereld”, in zijn ruime betekenis.  Het is de werkelijkheid waarin het kind gaat functioneren. Het kind leert de werkelijkheid begrijpen, wordt vaardig en ontwikkelt een positieve houding.

 

In de visie op basisonderwijs bij de leerplannen heeft OVSG de kenmerken van goed basisonderwijs omschreven. Deze kenmerken zijn:

 • samenhang;
 • totale persoonlijkheidsontwikkeling;
 • zorgverbreding;
 • actief leren;
 • continuë ontwikkelingslijn.